Πολιτική

“από Κοινού”

Σειρά ομιλιών – συζητήσεων

για την συνδιαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος του Κοινού Τηνίων

Προστασία Φυσικού – Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ